ALGEMENE VOORWAARDEN


Inleiding

TravelGiftShop.nl is een bemiddelaar. Dit betekent dat indien u een bestelling plaatst via www.travelgiftshop.nl u een overeenkomst sluit met de Webhop(s) die hun aanbod op TravelGiftShop.nl aanbieden. Bij de productomschrijving wordt duidelijk kenbaar gemaakt met welke Webshop u een overeenkomst sluit indien u het product besteld. Het bestelproces doorloopt u op de website van de desbetreffende Webshop. De gegevens die u invult in het bestelproces verstrekt u derhalve aan de desbetreffende Webshop. Ook voor het overige wordt de overeenkomst uitgevoerd door de Webshop waar u de bestelling plaatst. Houdt u er rekening mee dat op de overeenkomst die u sluit met de Webshop algemene voorwaarden van deze Webshop van toepassing kunnen zijn.

Omdat TravelGiftShop.nl slechts bemiddelingsdienst levert, is TravelGiftShop.nl niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u sluit met de Webshop(s). Mocht u klachten over de diensten van TravelGiftShop.nl hebben, dan horen wij het natuurlijk wel graag van u. Een klacht kunt u indienen via de contactgegevens die te vinden zijn onderaan deze voorwaarden.

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze Website. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de Website. Wij adviseren u dan ook de Algemene Voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1. Definities

1.1 TravelGiftShop.nl: Chantal Schram Communicatie, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 65497562, handelend onder de naam Travel Gift Shop.

1.2 Webshop: een webwinkel die producten aanbiedt welke te vinden zijn op de Website en waarmee Gebruiker een overeenkomst aangaat indien hij een bestelling plaatst.

1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website.

1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.5 Website: de website van TravelGiftShop.nl, te raadplegen via www.travelgiftshop.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.6 Review: de bespreking, waardering, kritiek of recensie betreffende een product of Webwinkel.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en ieder gebruik van de Website van TravelGiftShop.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door het gebruik van de Website gaat Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien TravelGiftShop.nl daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

2.4 Indien Gebruiker een product besteld via de Website, gaat hij tevens een overeenkomst aan met de Webshop die het desbetreffende product aanbiedt. Het is mogelijk dat de Webshop eigen algemene voorwaarden hanteert.


Artikel 3. Informatie op de website

3.1 De informatie op de Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, op basis van de informatie die TravelGiftShop.nl ontvangt van de Webshops. TravelGiftShop.nl zal de informatie regelmatig updaten, om zo een zo getrouw mogelijk beeld van het aanbod en de prijzen van de producten te geven.

3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op de Website afkomstig is van de Webshops en niet is samengesteld door TravelGiftShop.nl. TravelGiftShop.nl kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van de informatie.

3.3 Indien de informatie op TravelGiftShop.nl afwijkt van de informatie op de website van de Webshop die het product aanbiedt, is de informatie op de website van de desbetreffende Webshop leidend.

3.4 Gebruiker dient zich, voor hij een bestelling plaatst bij de Webshop, ervan te vergewissen dat hij op basis van de daar genoemde gegevens een overeenkomst wil aangaan met de Webshop.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Gebruiker begrijpt dat TravelGiftShop.nl slechts bemiddelt en derhalve niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst die Gebruiker sluit met de Webshop(s).

4.2 TravelGiftShop.nl is tevens niet aansprakelijk voor een technische mankementen of het niet meer (tegen een bepaalde prijs) beschikbaar zijn van producten bij de Webshop(s), waardoor Gebruiker het product niet kan bestellen of een kortingscode niet kan gebruiken.


Artikel 5. Wijziging Algemene Voorwaarden

5.1 TravelGiftShop.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

5.2 Wijzigingen gaan in na een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de wijziging. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dient hij het gebruik van de Website te staken.


Artikel 6. Persoonsgegevens

6.1 TravelGiftShop.nl verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers van conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

6.2 Indien Gebruiker een bestelling plaatst, verstrekt hij zijn persoonsgegevens aan de Webshop en derhalve niet aan TravelGiftShop.nl. TravelGiftShop.nl heeft geen invloed op hoe de Webshops met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze Webshops op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van Gebruiker omgaan.


Artikel 7. Slotbepalingen

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen Gebruiker en TravelGiftShop.nl is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen Gebruiker en TravelGiftShop.nl en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

7.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. TravelGiftShop.nl zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

7.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Travel Gift Shop
t.a.v. Chantal Schram
Oudebrugsteeg 9
1012JN Amsterdam

E-mail: info@travelgiftshop.nl

KvK-nummer: 53298160
BTW-nummer: NL199963150B01